فایل دامپ گوشی چیست؟

فایل دامپ چیست

فایل دامپ گوشی چیست؟

اکثر کاربران از گوشی های هوشمند استفاده می کنند اما گاهی اوقات به دلیل آپدیت نادرست و یا استفاده بیش از اندازه از گوشی باعث می شود رام گوشی آسیب ببیند.

به همین دلیل برای تعویض رام جدید باید از فایل های مربوط به رام قبلی فایل دامپ تهیه کنید در واقع دامپ به معنای بک آپ یا نسخه ی پشتیبان از فایل های رام قبلی می باشد و قصد دارید که این فایل ها را در رام جدید program کنید.

در این مطلب مشهد آی سی قصد دارد آموزش اینکه دامپ گوشی چیست و چه کاربردی دارد را برای شما عزیزان شرح دهد پس تا انتها این مطلب با ما همراه باشید.

فایل دامپ چیست :

در واقع فایل دامپ نسخه پشتیبان از سیستم عمل گوشی می باشد که برای ریکاوری فایل های رام از آن استفاده می شود این فایل دامپ می تواند بک اپ از کل سیستم عامل گوشی شما باشد و یا اینکه دامپ از یک فایل خاصی بگیرید.

قابلیت های فایل دامپ :

در صورتی که بخواهید رام گوشی را ویرایش کنید .
و یا اینکه قصد داشته باشید هارد و یا آی سی گوشی را program کنید.

آموزش فایل دامپ از گوشی

برای آموزش تهیه ی فایل دامپ از گوشی می توانید مراحل زیر را بصورت دقیق انجام دهید.
•    برای تهیه ی فایل دامپ باید گوشی شما روت باشد.(برای روت اندروید می توانید از نرم افزار های iroot و یا kingroot استفاده کنید.).
•    گزینه ی اشکال زدایی گوشی را فعال کنید تا یو اس بی گوشی در سیستم شناسایی شود.
•    برای شناسایی گوشی در سیستم باید درایور مربوط به آن را در سیستم نصب کنید.
•    نرم افزار android dump tools را نصب کنید.
•    در بالای صفحه گزینه refresh را انتخاب کنید.تا گوشی در نرم افزار شناسایی شود.
•    در انتها گزینه read data را انتخاب کنید تا تمامی فایل هایی که نیاز به بک اپ دارند برای شما لیست شوند در صورتی که بخواهید از تمامی فایل دامپ تهیه کنید باید select all را انتخاب کنید.

 

What is a phone dump file?

Most users use smartphones, but sometimes the ROM can be damaged due to incorrect updates or overuse of the phone.

For this reason, to replace the new ROM, you need to make a dump file from the files related to the previous ROM. In fact, Dump means a backup or backup of the previous ROM files, and you want to program these files in the new ROM .

In this article, Mashhad IC intends to explain to you dear ones what training is for the phone’s dump and what it is used for, so stay tuned for the rest of this article.

What is a dump file:

In fact, the dump file is a backup of the phone’s operating system, which is used to recover ROM files. This dump file can be a backup of the entire operating system of your phone, or a dump of a specific file.

Dump file capabilities:

Edit the phone’s ROM if you want.
Or you want to program the phone’s hard drive or IC.

Dump file tutorial from the phone

To learn how to make a dump file from your phone, you can follow the steps below.
• Your phone must be rooted to create a dump file (you can use iroot or kingroot software to root Android).
• Enable debugging to identify the phone’s USB in the system.
• To identify the phone in the system, you must install the driver related to it in the system.
• Install android dump tools software.
• Select the refresh option at the top of the screen to identify the phone in the application.
• Finally, select the read data option to list all the files that require backup. If you want to back up all the files, you must select select all.

 

什么是电话转储文件?

大多数用户使用智能手机,但有时由于不正确的更新或过度使用手机会损坏ROM。

因此,为了替换新的ROM,您需要从与先前ROM相关的文件中创建一个转储文件。 。

在本文中,Mashhad IC打算向您介绍一些亲爱的人,这些培训是针对手机垃圾堆的,以及它的用途,因此,请继续阅读本文的其余部分。

什么是转储文件:

实际上,转储文件是电话操作系统的备份,用于恢复ROM文件,该转储文件可以是电话整个操作系统的备份,也可以是特定文件的转储。

转储文件功能:

如果需要,请编辑手机的ROM。
或者您想对手机的硬盘或IC进行编程。

从手机转储文件教程

要了解如何通过手机制作转储文件,您可以按照以下步骤操作。
•您的手机必须植根以创建转储文件(可以使用iroot或kingroot软件植根Android)。
•启用调试以识别系统中电话的USB。
•要在系统中识别电话,必须在系统中安装与其相关的驱动程序。
•安装android dump tools软件。
•选择屏幕顶部的刷新选项,以在应用程序中识别手机。
•最后,选择读取数据选项以列出所有需要备份的文件,如果要备份所有文件,则必须选择全选。

دیدگاهتان را بنویسید

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید