لیست هاردهای مشابه هواوی huawei

لیست هاردهای مشابه هواوی huawei

لیست هاردهای مشابه هواوی huawe

G700: rom2,3<2mb
SDIN7DP2-8G_ok
SD5C25A-8G ok
KLM8G1GEAC-B001_ok
KLM8G2FE3B-B001 ok
sidn7du2-8g ok
sam b031 8g 16g ok
kMVUS000LM-B304 ok
b503 16g ok
P6-U06:
kMVUS000LM-B304
kMVUS000LA-B304 :16gb
SD5C25A-8G
TY90GH131600RA
P7-L10
KLMAG2GEAC-B001
P8 (EVA-L19)
KLMBG2JENB-B041 32G
P8 (GRA-UL00)
KLMAG2GEND-B031 16G
B503 16G
P9 (EVA-AL00)
KLMBG2JENB-B041 32G
SCL-U31(msm8909)
H9TQ64A8GTMC
KMQN1000SM-B316
TYDOGH221651RA
SCL-U31(MT6582)
SD8DR18C-8G
H9TP65A8JDAC
KMK7X000VM-B314 rom 2,3=2mb
H9TP17A8JDAC
H9TQ17A8JTMC
لیست هاردهای مشابه هواوی huawei
SCL-l21(qualcomm)
 برای ترمیم آنتن و شبکه از هارد قدیمی بکاپ تهیه کنید .
H9TQ64ABJTMC
B316 7200 8G
64AGTMC 16G
17ABJTMC 16G
MT1-U06
SD5C25A-8G
kMVUS000LM-B304
Mate 7 (MT7-L09)(MT7-CL00):
THGBMAG7A2JBAIR
kLMAG2GEAC-B002
Mate 8:
THGBMFG8C4LBAIR 32G
Mate 9(Mha-l29):
THGBF7G9L4LBATR ufs
Mate S(CRR-UL00):
KLMCG8GEND-B031 64G
Mate 20 PRO:
THGAF8TOT43BAIR ۱۲۸G UFS
T1-701U
KMQ31000SM-B417
TYDOGH221651RA
S7-601U
SDIN7DP2-8G
SD5C25A-8G
S7-721U
H9TP65A8JDAC
KMK8U000VM-B410 16g ok
H9TP32A8JDBC
b309 ok write xml
KMK7X000VM-B314
b309 8g-b410 8g-b314 8g
S8-701U:
TYDOGH231624RC
H9TP65A8JDMC
S8-301U:
H9TP65A8JDAC
B412-16GB
GR3(TAG-L21)
KMQ310013M-B419
H9TQ17A8JTMC
holly U19:
H9TP18A8JDMC-16gb
KMK8X000VM-B412
KMK8U000VM-B410 ok change cid to H4G1D
G750:
H26M42003GMR
KLM8G2FE3B-B001
KLM8G1WEMB-B031
KML7U000HM-B505 chnge cid  ۱۵۰۱۰۰۴D3847324642083403C122817A
CHE1-L04:
B001 8G
b031-7du2
CHE2-UL00:
SDIN8DE1-8G
CHE2-L11:
SDIN8DE1-8G
KLM8G2FE3B-B001
KLM8G1WEMB-B031
CHM-U01:
KLM8G1GEND-B031
KLM8G1WEMB-B031
b001
SDIN8DE1-8G
THGBMBG6D1KBAIL
ALE-L21
KMR310001M
H9TQ17A8JTMC
B417 not power
B419 not power
۱۷abjtmc 16G- b611 16G
Y560-U02( MT6582v )v2.1
B412 16gb ok
v2.0
KMK7X000VM-B314
Y560-U02 (spd sc7731G)
H9TQ64A8GTMC
b316 ok
b315 cid; ۹۰۰۱۴A483847316505074E7AA534B358
S10-231U
KMK8X000VM-B412
H9TP18A8JDMC-16gb
H60-L04
THGBMAG7A2JBAIR
kLMAG2GEAC-B002
b503-b310 =16GB
VNS-l21(P9 lite)
KMQE10013M-B318  ok
KMQ310013M-B419 ok
TYE0HH231659RA ok
H9TQ17ABJTMC  ok
H9TQ17ABJTAC
TIT-U02
H9TQ17ABJTMC
KMQ31000SM-B417 change cid EMMC CID: 90014A484147326505009E66F2D4316C
KMQ310013M-B419/16GB
KIW-L21:
KMRE1000BM-B512
KMQ310013B-B419
H9TQ17ABJTMC
kiw-l22:
b419-b611
G7-L11
H9TQ18A8JTMC
KMR8X0001M-B608
KMR310001M-B611 ok
G7-l01
H9TQ18A8JTMC
KMR8X0001M-B608
KMR310001M-B611 ok
BLA-L29 (mate 10 pro)
THGAF4T0N8LBAIR ufs 128G
CAM-l21 (mt6572 )
H9TQ17ABJTAC
KE4CN2L2HA5A2A
CAM-l21( hisilicon)
H9TQ17ABJTBC
H9TQ17ABJTMC
CUN-U29:
KMFN10012M-B214
KMFNX0012M-B214 depend on preloader
KMF720012M-B214 ok
H9TQ64A8GTMC
b315 stay on logo
TYD0GH121661RA
H9TQ17ABJTMC 16g ok
CRO-L22:
KMFNX0012M-B214
FRD-L09
THGBMHG8C4LBAIR
RIO-L01
KMR21000BM-B809  ۳۲g
H9TQ26ADFTMC  ۳۲g
LLD-AL10(Honor 9 lite)
H9TQ27ADFTMC 32G
LDN-TL10(Y7 prime)
KMR21000BM-B809 32G
DUB-lX1(Y7 2019)
H9TQ27ADFTMC 32G
JKM-LX2(Y9 2019)
JKM-LX1(Y9 2019)
KLMBG4GESD-B03P 32G
jz023
KLMBG2JENB-B041 32G ok
JSN-l22  8X
THGBMHT0C8LBAIG  ۱۲۸G
BKK-lX2(Honor ۸c)
H9TQ27ADFTMC 32G
KMGD6001BM-B421 32GB
Honor 6 Plus
THGBMBG8D4KBAIR 32G
لیست هاردهای مشابه هواوی huawei
BLN-L21 (Honor 6X )
TYR0IH331667RB 64G
H9TQ26ADFTAC 32G
ftmc-b421-b809
Honor 7(PLK-UL100)
THGBMBG7D2KBAIL 16G
Honor 7A (AUM-L29)
H9TQ17ABJTMC
H9TQ17ABJTBC
Honor 10 Lite (HRY-LX1)
H26M74002HMR  ۶۴G
CUN-l21
H9TQ64A8GTMC
KMQ7X000SA-B315 ok
LUA-U22
H9TQ64A8GTMC
LUA-L21
H9TQ18ABJTMC
KMQ7X000SA-B315 ok
ATH-UL01
H9TQ17A8JTMC
PRA-LA1
KMRE1000BM-B512
JZ011 micron
FIG-LA1 P smart
KMR8X0001M-B608
POT-LX1 P smart  ۲۰۱۹ 
H26M74002HMR  ۶۴G
MYA-L22
H9TQ17ABJTBC
KMQE10013M-B318
BGO-DL09
KMR310001M-B611
RNE-L21
SD1NADF4-64G
B041 ucta 64G
TRT-L21
SDADL28P-32G
Y635-TL00 :
emmc=b309 8g–۲۸c 8g–b314 8g–b410 8g
Y635-L01:
jdmc 8g-b314 8g–۲۸c 8g–b309 8g
DUB-LX1:
 eMMC: SKHYNIX H9TQ26ADFTMC 32G – B421 32G
S10-201U:
b503 16g-b310 16g
۱۷abjtmc 16g- b611 16g
SDIN7DP4-16G
Y635-L02
emmc=jdmc 8g-b314 8g-28c 8g-b309 8g
WAS-LX1A ( P10 lit )
KMRX1000BM-B614 32G
SDINADF4-32G
VNS-AL00
b611-jtmc
AMN-LX9
EMMC:B421 32G
SCL-AL00
emmc:b512-17ajtmc 16G
Dub-LX1
eMMC: SKHYNIX H9TQ26ADFTMC 32G – B421 32G
DRA-LX5
EMMC::KMQE60013M-B318
MRD-LX1F
EMMC:B421 32G
y511-u30
b309-b205-gdbc
y600-u40
eMMC : b205-b309 cid to 205:::cid:1501004E4A5330304D00000000011078
ANE-LX1 (p20 NOVA 3E)
emmc:sdinbda4-64g
S7-701u
KLM8G1GEAC
b001 8G—b031 8G
Y560-L02
b001 8g-2003gmr
Huawei Y625-U43
eMMC: b309-28c-gdcc
tit-al00
b318 3m 16G__ 17abjtmc 16G
SCL-U31
EMMC::::::::B316-64AGTMC
Y560-L01
EMMC:B316 8G
ATU-L31
eMMC: 17ajtmc 16G
CAM-L21
 H9TQ17ABJTBC——–KMQE10013M-B318 16G
Y550-L02
EMMC:b309 4g-28c 4
b410 8g-b309 8g -b314 8g -jdac 8g
LDN-l21(Y7 prime)
H9TQ27ADFTMC ۳۲G
 Y7 Prime Dual 32GB (LDN-L21)
H9TQ26ADFTBC –  B421
LDN-L21
EMMC ORG=FTBC 32G BUT MY DUMB
EMMC B512 16G
 Y7 Prime Dual 32GB (TRT-L21A)
eMMC: H9TQ26ADFTBC 32G

لیست هاردهای مشابه هواوی huawei

Honor 8A Pro (JAT-L41)
eMMC:KMGP6001BM-B514 64G
Honor Honor 8A (JAT-L29)
eMMC:KMGP6001BM-B514 64G
G610:
H9TP32A8JDAC
SD7DP28C-4G
KMKJS000VM-B309
KMK5U000VM-B309 change cid to kjs00m
b314 8g ok cid kjs00m
KMK8U000VM-B410 16g change cid to kjs00m
G730:
SD7DP28C-4G
H9TP32A8JDAC ok
H9TP32A8JDBC ok
KMKJS000VM-B309
KMK5U000VM-B309 change cid to kjs00m
G735-L03 (G play):
KLM8G1GEND-B031 8G
G615-U10:
H9TP32A8JDAC
KMKJS000VM-B309
G6 u00 u10 u20:
SD7DP28C-4G
KMKJS000VM-B309
G6-L11 L22:
H26M42003GMR
B001 OK
G630-u10:
SD7DP28C-4G
H9TP32A8JDBC
KMKJS000VM-B309
SC-CL00(GX1)
H9TQ65A8GTMC
Y550-l01:
Y550-l02:
SD7DP28C-4G OK
b309 ok
Y520-U22, y540
H9TP32A4GDDC
SD7DP24C-4G
KMNJS000ZM-B205 change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138
b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok
Holt00,Holly u10:
H9TP32A8JDBC-4GB
b309 ok cid:h4g1d
G620S-l02
SD7DP28C-8G
KMKUS000VM-B410
G620S-l01
SD7DP28C-8G
KMKUS000VM-B410
eMMC: B410 8G – B314 8G- jdac 8G – 28C 8G
G525-U00:
H9TP32A8JDAC
SD7DP28C-4G
b309 ok
KMKUS000VM-B410 8g
U8950:
SD5DH26A-4G
Y511:
H9TP32A4GDBC
KMNJS000ZM-B205 only change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138
kMN5X000ZM-B209 only change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138
b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok
b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok
Y320-U30:
SD7DP24F-4G
b309 cid: 90014A4834473164040501A1E34D5138 ok
Y320-U10:
H9TP32A4GDBC
KMNJS000ZM-B205
Y320-U01:
H9DA4VH2GJAM
Y336-U02:
Kmnj2000zm-b207
H9TP32A4GDCC
G510:
SD5DH24A-4G ok
KMSJS000KM-B308 ok
KMSJS000KА-B308
Y300:
SD5DH24A-4G
KMSJS000KM-B308
KMSJS000KА-B308
Y600-U20:
H9TP32A4GDCC
H9TP32A4GDBC
KMNJS000ZM-B205 ok
b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok
b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k
Y625-U32:
TYDOFH221641RA
H9TP32A8JDBC
b309 ok
Y220-U10:
H9TA4GH2GDMC
H9DA4GH2GJBM
KSLCGBL2RA2H2A
KMN5X000ZM-B209
Y221-U10:
KMKJS000VM-B309 cid: ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138
H9TP32A4GDCC
Y530-U00:
H9TP32A4GDCC
SD7DP28C-4G ok
KMKJS000VM-B309
b410 8g ok
TYCOFH121638RA OK
emmc:B309-B209-GDCC-28C
Y635-L21 rom1>7456 MB
H9TP64A8JDMC
KMKUS000VM-B410
Y210D_Y210 0200
H9DA4VH2GJMM
K524G2GACHB050
Y360:
SD7DP24C-4G
TYCOFH121638RA
H9TP32A4GDDC
KMNJS000ZM-B205
b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k
b209 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k
b309 change cid to 45010053454D3034470307EF64EC5166 ok 1m 1m 512k
Y330-U11:
H9TP32A4GDCC
SD7DP24C-4Gf
KMNJS000ZM-B205
b309 ok change cid to 28c
H30-U10:
H26M42003GMR
KLM8G2FE3B-B001 CHANGE CID TO 90014A483847326404030001331E51F2
KLM8G1WEMB-B031
THGBMFG7C2LBAIL ok 16gb
KLMAG4FE4B-B002 ok 16gb
THGBMFG8C4LBAIR 32g ok
b503 ok CHANGE CID TO 90014A483847326404030001331E51F2
H30-T00:
SD7DP28C-4G
H30-l02:
B412 ok
G620-UL01:
H26M31003GMR
KLM8G2FE3B-B001 8g
KLM8G1WEMB-B031
b503 ok

دیدگاهتان را بنویسید

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید